MICHAELA SIGMUNDOVÁ​

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ​

Publikace

 • Sigmundová, M., Westphalová, L.: Zastoupení nezletilého dítěte v opatrovnickém řízení, Právo a rodina 1/2024, s. 1-8, Wolters Kluwer
 • Sigmundová, M:. Vybrané kazuistiky v rámci určení místní příslušnosti, Právo a rodina 11-12/2023, s. 6-11, Wolters Kluwer
 • Sigmundová, M.: Několik poznámek k péči obce jako veřejného opatrovníka o úspory opatrovance, Moderní obec 10/2023, Profipress
 • Sigmundová, M.: Vypořádání investic a výlučný majetek jednoho z manželů, Právo a rodina 4/2023, s. 1-8, Wolters Kluwer
 • Sigmundová, M.: Správa jmění opatrovance, Právo a rodina 6/2023, s. 8-12, Wolters Kluwer
 • Sigmundová, M.: Předběžné opatření jako nástroj stabilizace poměrů nezletilých dětí, Právo a rodina 7-8/2023, s.24-29, Wolters Kluwer
 • Sigmundová, M., Tužín, T.: Otazníky nad úhradou nákladů na veřejné osvětlení v obcích, Moderní obec 4/2023, Profipress
 • Sigmundová, M: Změna bydliště nezletilého dítěte, Právo a rodina 5/2021, Wolters Kluwer, s.8-11
 • Sigmundová, M.: Ukončení společného soužití rodičů nezletilých dětí, Rodinné listy č. 3/2021, Wolters Kluwer, s.5-11
 • Sigmundová M, Vočka, Z: Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021, Práce a mzda 3/2021, Wolters Kluwer, s. 48
 • Lavický, P. a kol. Komentář – Občanský zákoník, Obecná část (§ 1-654), C.H. Beck 2021, s. 2296, ISBN: 978–80–7400–852–8
 • Sigmundová, M: Na obzoru je petice starostů proti tranzitní dopravě, Moderní obec 2/2021, Profi Press
 • Sigmundová, M: Petice starostů proti tranzitní dopravě, Pro města a obce 2/2021, City PH Publishing
 • Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva? Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva?. Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2013. s. 930
 • Řada obcí by měla zpozornět. Chystá se zpoplatnění dalších úseků silnic I. třídy, Moderní obec, 1/2022, Profi Press Praha
 • Sigmundová, M: Nakládání s majetkem a jeho vliv na rodinné vztahy, Rodinné listy č. 7-8/2021, Wolters Kluwer, s. 7-12
 • Sigmundová, M: Využití mediace pro mimosoudní řešení sporů, Rodinné listy č. 5-6/2021, Wolters Kluwer, s. 29 –33
 • Sigmundová, M: Omezení svéprávnosti v průběhu století, Rodinné listy 4/2021, Wolters Kluwer, s. 6- 12
 • Sigmundová, M.: Péče (nejen) obce jako opatrovníka v kontextu nedostatečně identifikovaného vlastníka v evidenci katastru nemovitostí, Moderní obec 2021, Profi Press, s. 60-61
 • Václav Bednář a kolektiv: Nový občanský zákoník, Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy 2015, s. 204, ISBN: 80-87236-25-3
 • KUNZ, O., FISCHEROVÁ, E., MACH, T., RŮŽIČKOVÁ, M., MAREK, K., JANKŮ, M., KRAUS, J., RABAN, P., SIGMUNDOVÁ, M., KALNÝ, M., PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V., ROZEHNAL, A., ŠTILLIP, P., KAPPEL, J., DVOŘÁK, T. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 214, ISBN: 978-80-261-0818-4
 • SIGMUNDOVÁ, M.: Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva? In Hospodářství a právo. Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2013. s. 930. ISBN: 978-80-87382-48-6
 • SIGMUNDOVÁ, M. Řešení konfliktů prostřednictvím mediace. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 712-717. ISBN: 978-80-8152-056-3
 • MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Ochrana jednotlivce versus ochrana společnosti. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13-21. ISSN: 1804-9664
 • SIGMUNDOVÁ, M., JANÁK, M., LOMNICKÝ, R., BLAŽEK ČERVENKOVÁ, P. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 149 s. ISBN: 978-80-7380-411-4
 • Sigmundová, M., Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, s. 158 – 171, Masarykova Univerzita Brno 2011, in ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Iuridica No 393, ISBN 978-80-210-5613-8
 • Sigmundová, M., Omezování rekreační plavby v České republice, Právo & Byznys 2011, CN Invest a.s., s. 72-74
 • SIGMUNDOVÁ, M.: Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva? In Hospodářství a právo. Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2013. s. 930. ISBN: 978-80-87382-48-6
 • SIGMUNDOVÁ, M.: Řešení konfliktů prostřednictvím mediace, příspěvek byl publikován ve sborníku v
  rámci 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky rozhodčího řízení (pořádané FPR
  ZČU v Plzni a RS při HK ČR a AK ČR) konané dne 1.11.2013 na Radnici v Plzni.
 • SIGMUNDOVÁ, M. Právní jednání věřitele a dlužníka z pohledu insolvenčního práva. Olomouc, 2013, Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc, Česká republika, Právnická fakulta UP Olomouc
 • Trnavské právnické dni, Trnava, Slovenská republika, dne 20.9. a 21.9.2012, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, příspěvek na téma Insolvenční právo – nepatrný konkurs.
 • RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2009. 749 s. ISBN 978-80-7317-081-3
 • RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2007
 • RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem.Praha: C.H. Beck, 2006
 • Sigmundová, M., Telec, I: International encyclopaedia of Intellectual property, Hague: Kluwer Law International, 2005, 212 s.
 • Sigmundová, M., Telec, I : Přehled některých právních a etických otázek ochrany osobnosti. Soudní rozhledy, 9, 2003, č. 3, s. 73- 77. ISSN 1211-4405
 • Sigmundová, M., Telec, I: Několik poznámek k ochraně osobnosti ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo, 7, 2003, č. 6, s. 9 – 14. ISSN 1211-6432
 • Projekt Nový občanský zákoník v rámci příjemce podpory z EU Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s., zpracování modulu č. IV vybrané smluvní typy, vedoucí autorského kolektivu JUDr. V. Bednář, Ph.D., 2014
 • Fakulta právnická ZČU Plzeň, grant SGS -2010-075 Péče řádného hospodáře Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. Název: Oddlužení, Řešitel: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., Garant: Prof. JUDr. P. Raban, CSc.

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

+420 774 277 429

advokat@ak-sigmundova.cz​

Kontakt

© 2024 Mgr. MICHAELA SIGMUNDOVÁ, Ph.D.

Top