Publikace

SIGMUNDOVÁ, M.: Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva? In Hospodářství a právo. Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2013. s. 930. ISBN: 978-80-87382-48-6

SIGMUNDOVÁ, M.: Řešení konfliktů prostřednictvím mediace, příspěvek byl publikován ve sborníku v rámci 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky rozhodčího řízení (pořádané FPR ZČU v Plzni a RS při HK ČR a AK ČR) konané dne 1.11.2013 na Radnici v Plzni.

SIGMUNDOVÁ, M. Novelizace insolvenčního zákona v návaznosti na nový občanský zákoník. Bratislava, 2013. (přednáška na zasedání kateder obchodního práva v Bratislavě)

SIGMUNDOVÁ, M. Právní jednání věřitele a dlužníka z pohledu insolvenčního práva. Olomouc, 2013, Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc, Česká republika, Právnická fakulta UP Olomouc

SIGMUNDOVÁ, M. Řešení konfliktů prostřednictvím mediace. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 712-717. ISBN: 978-80-8152-056-3

Trnavské právnické dni, Trnava, Slovenská republika, dne 20.9. a 21.9.2012, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, příspěvek na téma Insolvenční právo – nepatrný konkurs.

MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Ochrana jednotlivce versus ochrana společnosti. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13-21. ISSN: 1804-9664

SIGMUNDOVÁ, M., JANÁK, M., LOMNICKÝ, R., BLAŽEK ČERVENKOVÁ, P. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 149 s. ISBN: 978-80-7380-411-4

Sigmundová, M., Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, s. 158 – 171, Masarykova Univerzita Brno 2011, in ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Iuridica No 393, ISBN 978-80-210-5613-8

Sigmundová, M., Omezování rekreační plavby v České republice, s. 72 – 74, Praha 2011, in Právo & Byznys

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2009. 749 s. ISBN 978-80-7317-081-3

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2007

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem.Praha: C.H. Beck, 2006

Sigmundová, M., Telec, I: International encyclopaedia of Intellectual property, Hague: Kluwer Law International, 2005, 212 s.

Sigmundová, M., Telec, I : Přehled některých právních a etických otázek ochrany osobnosti. Soudní rozhledy, 9, 2003, č. 3, s. 73- 77. ISSN 1211-4405

Sigmundová, M., Telec, I: Několik poznámek k ochraně osobnosti ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo, 7, 2003, č. 6, s. 9 – 14. ISSN 1211-6432

Účast v řešitelských týmech vědecko-výzkumných projektů, grantů atp.:

Projekt Nový občanský zákoník v rámci příjemce podpory z EU Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s., zpracování modulu č. IV vybrané smluvní typy, vedoucí autorského kolektivu JUDr. V. Bednář, Ph.D., 2014
Fakulta právnická ZČU Plzeň, grant SGS -2010-075 Péče řádného hospodáře Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. Název: Oddlužení, Řešitel: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., Garant: Prof. JUDr. P. Raban, CSc.