MICHAELA SIGMUNDOVÁ​

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ​

Opravdu musí být rozpad rodiny traumatem pro nezletilé děti?

Právní služby této kanceláře jsou zaměřené zejména na životní situace, jakými jsou rozpad rodiny a uspořádání vztahů v rodině.

Advokátní kancelář

Poskytování právních služeb je založeno na osobním přístupu...

Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktů mimosoudní cestou...

personalni fotka
0 +

let zkušeností

O mně

Mediace v advokátní praxi

Právnickou fakultu UP v Olomouci jsem ukončila v roce 1996 jako jedna z jejích prvních absolventek. Po dvou letech působení jako asistentka na této fakultě jsem odešla do praxe v Praze. V advokacii působím od roku 1999. V roce 2003 jsem ukončila Doktorský studijní program Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v oboru občanského práva a získala akademický titul Ph.D. V roce 2013 jsem absolvovala zkoušku mediátora a jsem zapsanou mediátorkou. Ve své advokátní praxi preferuji ukončení konfliktů dohodou účastníků, pokud je to možné. Svoje teoretické i praktické zkušenosti předávám studentům Právnické fakulty v Olomouci UP od roku 2014, kde přednáším právo korporační, insolvenční a spolkové.

Mgr. MICHAELA SIGMUNDOVÁ, Ph.D.

Profesní životopis

 • 2021: online specializační studium „Úvod do problematiky duševního vlastnictví pro mediátory“ Úřad průmyslového vlastnictví a IP mediační centrum Praha
 • 2014: kurz obchodní mediace, Česká advokátní komora
 • 2013: zkouška mediátora Česká advokátní komora, zapsaná mediátorka
 • 2013: kurz rodinné mediace, cmi conflict management international, lektorka PhDr. Dana Potočková, MA, MDR.
 • 1998 – 2003: Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta, Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, Obor: občanské právo, akademický titul Ph.D.
 • 1991 – 1996: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Magisterské studium Právo a právní věda, akademický titul Mgr.
 • 2021- dosud: IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, Praha 8, mediátorka
 • 2015 – dosud: Právnická fakulta UP Olomouc, Katedra soukromého práva a civilního procesu, odborná asistentka, výuka korporačního a insolvenčního práva pro Mgr. obor
 • 2013 – dosud: zapsaná mediátorka v seznamu Ministerstva spravedlnosti, občanské spory, obchodní spory, pracovní spory, spory s veřejným, prvkem, spotřebitelské spory. Dále řeším dle dohody zájemců i konflikty v rodině.
 • 2011 – 2014: Fakulta právnická ZČU Plzeň, Katedra obchodního práva, odborná asistentka, výuka obchodního práva
 • 2010: samostatná advokátka, právo korporační, insolvenční, občanské, rodinné, správní, pracovní
 • 2003 – 2010: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Praha, insolvenční právo a vymáhání pohledávek, korporační a občanské právo
 • 1999- 2002: Advokátní kancelář, Praha 6, generální praxe, autorské právo
 • 1998 – 1999: ALL IN, a.s., Praha, samostatná právnička
 • 1996 – 1998: Právnická fakulta UP Olomouc, asistentka
 • Právnická fakulta UP Olomouc, Katedra soukromého práva a civilního procesu, odborná asistentka, výuka korporačního a insolvenčního práva, právo společenství vlastníků bytových jednotek pro magisterský obor
 • lektorka Justiční akademie v Kroměříži, přednášky z mediace, korporačního práva, občanského práva
 • Advokáti do škol
 • Advokáti do dětských domovů

Práce pro občany

 • 2022: místostarostka obce Kožušany – Tážaly
 • stálý host pracovní skupiny pro dopravu Sdružení místních samospráv z.s.

 

Bezplatná poradna pro rodiče nezletilých dětí a prarodiče

 • obvykle každé pracovní úterý od 15:30 do 17:30, Praha
 • obvykle každý pracovní pátek od 16:00 do 18:00, Tážaly
 • objednání na www.stridavka.cz

 

Bezplatná poradna pro občany obec Kožušany – Tážaly

 • objednání prostřednictvím obecního úřadu
 • vybrané pátky jednou v měsíci

Odkazy

Fotografie nové kanceláře v Praze

Jde řešit konflikty v rodině lépe?

Opravdu musí být rozpad rodiny traumatem pro nezletilé děti anebo se dá taková životní situace vyřešit způsobem, jenž nezanechá pachuť a nedůvěru ke vztahům na další dlouhá léta?

Jaké se v současné době nabízí možnosti řešení konfliktů pro rodiče nezletilých dětí a jsou důsledně v praxi využívané? Musí rodič volit metodu boje za každou cenu nebo je pro něj i jeho děti lepší nechat se s důvěrou odborně vést, i když máme tendence v krizových situacích podléhat tlaku emocí a obavám?

Právní služby této kanceláře jsou zaměřené zejména na životní situace, jakými jsou rozpad rodiny a uspořádání vztahů v rodině.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Poskytování právních služeb je založeno na osobním přístupu k potřebám klienta a využití všech právních prostředků, které nabízí platný právní řád. Zejména je kladen důraz na mimosoudní vyjednávání jako efektivní prostředek ochrany zájmů klienta, který šetří jeho čas a náklady, pokud je vyjednávání ukončeno dohodou. K odměně za právní služby nebo mediaci není připočítávaná daň z přidané hodnoty.

Právní služby

Právní konzultace

Právní konzultace a zastupování před soudy všech stupňů v občanskoprávních, korporačních, pracovních věcech, přestupkovém právu, v insolvenčním řízení, včetně zastoupení u Ústavního soudu.

Rozvody a rozchody

Rozvody manželství, úprava vztahů
mezi partnery v rámci jejich soužití a po rozchodu.

Detenční řízení

Detenční řízení, výkon opatrovnictví na základě jmenování soudem.

Majetek

Smluvní vypořádání majetku, dohody o vypořádání společného jmění manželů, dohody o vypořádání spoluvlastníků, návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

Právní služby pro SVJ a družstva

Vymáhání pohledávek, zastupování v soudním řízení, právní poradenství pro členy výboru a představenstva družstev, vypracování domovního řádu, změny stanov, výklad stanov.

Smlouvy

Sepisování smluv (smlouvy o převodu nemovitostí, darovací smlouvy, služebnosti, smlouvy o nájmu, smlouvy o dílo, smlouvy kupní atd.)

Pohledávky

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, do likvidace, vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek a zastoupení v exekučním řízení.

Nezletilé děti

Návrhy na úpravu péče o nezletilé děti, předběžná opatření, neshody rodičů, změna bydliště nezletilého dítěte bez souhlasu druhého rodiče, neběžné léčebné výkony u nezletilých dětí, určení předškolního a školního vzdělávacího zařízení, péče prarodičů o nezletilé děti.

Svéprávnost

Omezení svéprávnosti, zastoupení opatrovníků v řízení o omezení svéprávnosti.

Obchodní korporace

Zakládání a změny obchodních korporací, organizace a vedení valných hromad, zápisy ve věcech obchodního rejstříku, smlouvy o výkonu funkce.

Cena právních služeb

Advokátní kancelář preferuje stanovení odměny za poskytnutí právních služeb dohodou s klientem. Zpravidla si advokátní kancelář účtuje po dohodě s klientem hodinovou (časovou) odměnu za poskytnuté právní služby, jejíž výše je závislá zejména s přihlédnutím ke složitosti věci, předmětu právního zastoupení nebo časové náročnosti. Nicméně je možná dohoda s klientem i na jiném způsobu stanovení smluvní odměny, např. jako pevná částka, paušální odměna nebo podílová odměna. V případě mimosmluvní odměny je odměna určena podle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. U dlouhodobějšího poskytování právních služeb pro obchodní korporace, je možné uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb, a sjednat výhodnější paušální odměnu.

MEDIACE

Mediace je způsob řešení konfliktů mimosoudní cestou. Mediace se účastní strany a mediátor. Účastník si může s sebou přibrat na mediaci svého právního zástupce. Role mediátora spočívá v tom, že strany bezpečně provází konfliktem a podporuje je v nalézání řešení v podobě dohody.

Mediátor a jiné osoby zúčastněné na mediaci jsou vázány mlčenlivostí a nemohou být např. předvoláni jako svědci v soudním řízení. Mediace je zcela dobrovolná. Proto může být zahájená jen na základě svobodného rozhodnutí stran a jen podle vůle stran je přerušena, je v ní pokračováno či je skončena, ať už dohodou či nedohodou. Před zahájením mediace strany uzavírají s mediátorem Smlouvu o mediaci, kde si sjednají předmět mediace, dobu jejího trvání a odměnu mediátora.

Jinou možností je mediace soudem nařízená soudem, kdy soud nařídí dle občanského soudního řádu účastníkům soudního řízení první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin a soudní řízení za tímto účelem přeruší. Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech mediací soudně nařízených je upravena v ustanoveních zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a ve vyhlášce č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora a činí 1.200,- Kč (plus DPH) za první tři hodiny mediačního řízení. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem. Motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu může být vrácení 80 % soudního poplatku dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Náklady na mediaci představují zejména hodinovou odměnu pro mediátora za mediační setkání. Výše smluvní odměny v případech dobrovolné mediace činí 3.500,- Kč za každou započatou hodinu mediačního jednání, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci opět rovným dílem.

Mediační dohoda je písemná dohoda stran, kterou končí proces mediace. Její obsah vytváří a za něj jsou i odpovědní samotní účastníci mediace. Aby byla dohoda vykonatelná, strany konfliktu ji následně mohou předložit soudu ke schválení formou soudního smíru. Mediátor odpovídá za to, aby byla mediační dohoda v souladu s právními předpisy, jinak ji soud neschválí. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Mediace není doporučována pro konflikty, kde jedna nebo více stran nepřekonatelně touží po odvetě, a nelze ji použít tam, kde právo stanoví autoritativně práva a povinnosti stran.

Dle ust. § 14 ve spojení s ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu ze dne 5. 2. 2016.


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou komunikaci. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Napište mi zprávu

Formulář

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

+420 774 277 429

advokat@ak-sigmundova.cz​

Kontakt

© 2024 Mgr. MICHAELA SIGMUNDOVÁ, Ph.D.

Top