Mediace

Mediace je způsob řešení konfliktů mimosoudní cestou. Mediace se účastní strany a mediátor. Účastník si může s sebou přibrat na mediaci svého právního zástupce. Role mediátora spočívá v tom, že strany bezpečně provází konfliktem a podporuje je v nalézání řešení v podobě dohody.

Mediátor a jiné osoby zúčastněné na mediaci jsou vázány mlčenlivostí a nemohou být např. předvoláni jako svědci v soudním řízení. Mediace je zcela dobrovolná. Proto může být zahájená jen na základě svobodného rozhodnutí stran a jen podle vůle stran je přerušena, je v ní pokračováno či je skončena, ať už dohodou či nedohodou. Před zahájením mediace strany uzavírají s mediátorem Smlouvu o mediaci, kde si sjednají předmět mediace, dobu jejího trvání a odměnu mediátora.

Jinou možností je mediace soudem nařízená soudem, kdy soud nařídí dle občanského soudního řádu účastníkům soudního řízení první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin a soudní řízení za tímto účelem přeruší. Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech mediací soudně nařízených je upravena v ustanoveních zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a ve vyhlášce č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora a činí 1.200,- Kč (plus DPH) za první tři hodiny mediačního řízení. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem. Motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu může být vrácení 80 % soudního poplatku dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Náklady na mediaci představují zejména hodinovou odměnu pro mediátora za mediační setkání. Výše smluvní odměny v případech dobrovolné mediace činí 2.600,- Kč za každou započatou hodinu mediačního jednání, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci opět rovným dílem.

Mediační dohoda je písemná dohoda stran, kterou končí proces mediace. Její obsah vytváří a za něj jsou i odpovědní samotní účastníci mediace. Aby byla dohoda vykonatelná, strany konfliktu ji následně mohou předložit soudu ke schválení formou soudního smíru. Mediátor odpovídá za to, aby byla mediační dohoda v souladu s právními předpisy, jinak ji soud neschválí. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Mediace není doporučována pro konflikty, kde jedna nebo více stran nepřekonatelně touží po odvetě, a nelze ji použít tam, kde právo stanoví autoritativně práva a povinnosti stran.