Advokátní kancelář

Poskytování právních služeb je založeno na osobním přístupu k potřebám klienta a využití všech právních prostředků, které nabízí platný právní řád. Zejména je kladen důraz na mimosoudní vyjednávání jako efektivní prostředek ochrany zájmů klienta, který šetří jeho čas a náklady, pokud je vyjednávání ukončeno dohodou.


Kancelář poskytuje právní pomoc zejména v těchto věcech:


Odměna

Odměna za právní pomoc je sjednávána individuálně dle rozsahu a náročnosti právní služby po seznámení se s konkrétním případem. Odměnu za právní služby lze sjednat jako odměnu za jednotlivé právní úkony, časovou odměnu, případně jako odměnu za komplexní vyřízení celého právního případu nebo jednotlivého procesního stádia. V případě, že není sjednána individuální smluvní odměna, přísluší advokátu odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). S klientem je uzavíraná smlouva o poskytování právních služeb a o právním zastoupení. Všechny úkony právní služby jsou vždy s klientem předem projednány a vzájemně odsouhlaseny. Vyúčtování právních služeb probíhá na základě průběžné fakturace. Klient před započetím poskytování právních služeb skládá peněžitou zálohu na právní služby dle dohody s advokátem. Soudní, správní a jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb znalců, tlumočníků, notáře, apod. hradí v plném rozsahu klient.


Náš tým

Nas tym - Sigmundova Michaela

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. absolvovala magisterské studium v roce 1996 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Následně v roce 2002 ukončila doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Od roku 1998 působí v advokacii, kde se specializuje na korporační, insolvenční, občanské a rodinné právo. V oblasti rodinného práva zastupuje zejména otce nezletilých dětí. Od roku 2013 je zapsanou mediátorkou pro oblast občanské spory, obchodní spory, pracovní spory, spory s veřejným prvkem a spotřebitelské spory. Pedagogicky působila od roku 1996 na několika veřejných i soukromých vysokých školách v České republice, kde vyučovala korporační a insolvenční právo. V současné době přednáší insolvenční právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 2012 se věnuje také mediaci. Absolvovala základní mediační výcvik u České advokátní komory pod vedením pana Patrick Van Leynseele, specializovaný výcvik v rodinné mediaci u Conflict Management International v Praze a tréninky obchodní mediace u České advokátní komory vedené panem Theirry Garbym, zakladatelem a prezidentem Světového fóra mediačních center. V roce 2013 složila mediační zkoušky u České advokátní komory a je zapsanou mediátorkou v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Publikační činnost

SIGMUNDOVÁ, M.: Oddlužení – veřejnoprávní zásah do soukromého práva? In Hospodářství a právo. Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2013. s. 930. ISBN: 978-80-87382-48-6

SIGMUNDOVÁ, M.: Řešení konfliktů prostřednictvím mediace, příspěvek byl publikován ve sborníku v rámci 3. ročníku mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky rozhodčího řízení (pořádané FPR ZČU v Plzni a RS při HK ČR a AK ČR) konané dne 1.11.2013 na Radnici v Plzni.

SIGMUNDOVÁ, M. Novelizace insolvenčního zákona v návaznosti na nový občanský zákoník. Bratislava, 2013. (přednáška na zasedání kateder obchodního práva v Bratislavě)

SIGMUNDOVÁ, M. Právní jednání věřitele a dlužníka z pohledu insolvenčního práva. Olomouc, 2013, Olomoucké právnické dny 2013, Olomouc, Česká republika, Právnická fakulta UP Olomouc

SIGMUNDOVÁ, M. Řešení konfliktů prostřednictvím mediace. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 712-717. ISBN: 978-80-8152-056-3

Trnavské právnické dni, Trnava, Slovenská republika, dne 20.9. a 21.9.2012, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, příspěvek na téma Insolvenční právo - nepatrný konkurs.

MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Ochrana jednotlivce versus ochrana společnosti. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13-21. ISSN: 1804-9664

SIGMUNDOVÁ, M., JANÁK, M., LOMNICKÝ, R., BLAŽEK ČERVENKOVÁ, P. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 149 s. ISBN: 978-80-7380-411-4

Sigmundová, M., Zbavení a omezení způsobilosti k právním úkonům, s. 158 – 171, Masarykova Univerzita Brno 2011, in ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Iuridica No 393, ISBN 978-80-210-5613-8

Sigmundová, M., Omezování rekreační plavby v České republice, s. 72 – 74, Praha 2011, in Právo & Byznys

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2009. 749 s. ISBN 978-80-7317-081-3

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2007

RABAN, P. a kolektiv: Obchodní zákoník s komentářem.Praha: C.H. Beck, 2006

Sigmundová, M., Telec, I: International encyclopaedia of Intellectual property, Hague: Kluwer Law International, 2005, 212 s.

Sigmundová, M., Telec, I : Přehled některých právních a etických otázek ochrany osobnosti. Soudní rozhledy, 9, 2003, č. 3, s. 73- 77. ISSN 1211-4405

Sigmundová, M., Telec, I: Několik poznámek k ochraně osobnosti ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo, 7, 2003, č. 6, s. 9 – 14. ISSN 1211-6432

Účast v řešitelských týmech vědecko-výzkumných projektů, grantů atp.:

Projekt Nový občanský zákoník v rámci příjemce podpory z EU Vysoké školy Karlovy Vary o.p.s., zpracování modulu č. IV vybrané smluvní typy, vedoucí autorského kolektivu JUDr. V. Bednář, Ph.D., 2014
Fakulta právnická ZČU Plzeň, grant SGS -2010-075 Péče řádného hospodáře Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. Název: Oddlužení, Řešitel: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., Garant: Prof. JUDr. P. Raban, CSc.

Spolupráce s advokáty

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Od roku 1990 je advokátem se zaměřením zejména na právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži a právo osobnostní. Vedle toho se zabývá též spolkovým a nadačním právem a právem veřejné prospěšnosti.
Působí jako mezinárodní rozhodce řešení sporů týkajících se doménových jmen v doméně .cz, dříve též v doméně .eu. Profesor Ivo Telec má dlouholeté praktické zkušenosti s právním auditem duševního vlastnictví, se soudním prosazováním práv a s právy duševního vlastnictví ve výzkumu, vývoji a inovacích. Působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede Katedru soukromého práva a civilního procesu. Je lektorem České advokátní komory v oboru práva duševního vlastnictví a lektorem Justiční akademie. viz www.inpartners.cz


MEDIACE

Mediace je způsob řešení konfliktů mimosoudní cestou. Mediace se účastní strany a mediátor. Účastník si může s sebou přibrat na mediaci svého právního zástupce. Role mediátora spočívá v tom, že strany bezpečně provází konfliktem a podporuje je v nalézání řešení v podobě dohody.

Mediátor a jiné osoby zúčastněné na mediaci jsou vázány mlčenlivostí a nemohou být např. předvoláni jako svědci v soudním řízení. Mediace je zcela dobrovolná. Proto může být zahájená jen na základě svobodného rozhodnutí stran a jen podle vůle stran je přerušena, je v ní pokračováno či je skončena, ať už dohodou či nedohodou. Před zahájením mediace strany uzavírají s mediátorem Smlouvu o mediaci, kde si sjednají předmět mediace, dobu jejího trvání a odměnu mediátora.

Jinou možností je mediace soudem nařízená soudem, kdy soud nařídí dle občanského soudního řádu účastníkům soudního řízení první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin a soudní řízení za tímto účelem přeruší. Odměna a náhrada nákladů mediátora v případech mediací soudně nařízených je upravena v ustanoveních zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a ve vyhlášce č. 277/2012 Sb. o zkouškách a odměně mediátora a činí 1.200,- Kč (plus DPH) za první tři hodiny mediačního řízení. Účastníci mediace hradí tuto odměnu rovným dílem. Motivací pro mediaci a smírné vyřešení sporu může být vrácení 80 % soudního poplatku dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Náklady na mediaci představují zejména hodinovou odměnu pro mediátora za mediační setkání, zpravidla stačí 1 až 4 tříhodinová setkání. Výše smluvní odměny v případech dobrovolné mediace činí 2.500,- Kč za každou započatou hodinu mediačního jednání, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci opět rovným dílem.

Mediační dohoda je písemná dohoda stran, kterou končí proces mediace. Její obsah vytváří a za něj jsou i odpovědní samotní účastníci mediace. Aby byla dohoda vykonatelná, strany konfliktu ji následně mohou předložit soudu ke schválení formou soudního smíru. Mediátor odpovídá za to, aby byla mediační dohoda v souladu s právními předpisy, jinak ji soud neschválí. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Mediace není doporučována pro konflikty, kde jedna nebo více stran nepřekonatelně touží po odvetě, a nelze ji použít tam, kde právo stanoví autoritativně práva a povinnosti stran.


Kontakt

Sjednat schůzku lze předem telefonicky nebo e-mailem.


Advokátní kancelář Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.
Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 -Smíchov
1. patro
telefon: + 420 774 277 429
E-mail: advokat@ak-sigmundova.cz


Střídavka - portál nejen o porozvodové péči o děti

Můžete také použít tento kontaktní formulář

pero

dalsi_obrazekZde si nás můžete najít na mapě


Zvětšit mapu

Zpět nahoru